Έκδοση βεβαίωσης ΕΤΕΚ (απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης)

Έκδοση βεβαίωσης ΕΤΕΚ (απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης)

Σημαντικό νέο στοιχείο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, είναι η υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού που εκπονούν και υποβάλλουν τις αναγκαίες μελέτες. Η υπό αναφορά ασφάλιση έχει απαιτήσεις ανάλογες με αυτές που από το 2012 εφαρμόζονται για εταιρείες μελετών που εγγράφονται στο ΕΤΕΚ, ως νομικά πρόσωπα. Για ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μαζί με τις απαιτούμενες μελέτες και έντυπα θα προσκομίζεται στις αρμόδιες πολεοδομικές/ οικοδομικές αρχές σχετική βεβαίωση* ότι ικανοποιείται η απαίτηση ασφάλισης που θέτουν η Εγκύκλιος 1 του 2020 και η Εντολή 2 του 2020 του Υπουργού Εσωτερικων και το διαταγμα ΚΔΠ 388/2020**. Την βεβαίωση αυτή θα την εκδίδει το ΕΤΕΚ. Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης Το αίτημα για έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε εκ μέρους εταιρείας μελετών θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα ανεβάζουν (upload) την ενυπόγραφη από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, βεβαίωση ασφάλισης, η οποία περιέχεται ως παράρτημα στους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΕΤΕΚ. (Το όνομα του ασφαλιζόμενου στην βεβαίωση θα πρέπει να είναι ταυτόσημο με το όνομα του μέλους του ΕΤΕΚ που θα υποβάλει τις μελέτες). Με την ενυπόγραφη από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, βεβαίωση γίνεται αποδοχή ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις, όροι και απαιτήσεις της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης που οφείλουν να έχουν οι μελετητές (αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί). Το ΕΤΕΚ θα αρχειοθετεί το αίτημα μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και εφόσον ικανοποιείται η σχετική απαίτηση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα μπορεί την επόμενη ημέρα να κατεβάζει τη βεβαίωση ασφάλισης από την προσωπική του μερίδα στο e-shop του ΕΤΕΚ https://e-etek.org.cy/ Για σκοπούς διαφάνειας και διευκόλυνσης του πολίτη το ΕΤΕΚ δύναται να δημοσιεύει κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν την βεβαίωση αυτή και έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους για το σκοπό αυτό. * νοείται ότι η βεβαίωση που θα εκδίδει το ΕΤΕΚ, ότι ο μελετητής έχει κατάλληλη ασφάλιση είναι επιπρόσθετο των υφιστάμενων έγγραφο που θα απαιτείται στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο). Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για προσκόμιση των υπόλοιπων έγγραφων που εκδίδει το ΕΤΕΚ π.χ άδειας άσκησης επαγγέλματος, έγγραφης βεβαίωσης, εξουσιοδότησης εντολέα κοκ για τα οποία οι προϋποθέσεις έκδοσης τους παραμένουν ως είχαν. ** νοείται περαιτέρω πως οι εταιρείες μελετών οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κλάδο αρχιτεκτονικής ή πολιτικής μηχανικής και κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής πληρούν τα κριτηρια της απαίτησης ασφάλισης.