แบบยืนยันขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2565

แบบยืนยันขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2565

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

กรุณากรอกเลขทะเบียนสมาชิกของท่าน
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ของท่านสมาชิก
กรุณาเลือกธนาคารที่ต้องการให้ทางสหกรณ์ดำเนินการโอนเงิน
กรุณาระบุเลขที่บัญชีของธนาคารในข้อ 3
แนบไฟล์รูปภาพ เช่น jpg เป็นต้น หรือ แนบไฟล์ PDF