แจ้งเบาะแสการทุจริต

**  ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานที่ติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ
หมายเหตุ :   แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องราวร้องเรียน ของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณา  
1.  ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน
2.  ให้กรอกรายละเอียดของผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก เบอร์ติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา
การแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ