แจ้งเบาะแสการทุจริต

** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานที่ติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ หมายเหตุ : แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องราวร้องเรียน ของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณา 1. ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน 2. ให้กรอกรายละเอียดของผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก เบอร์ติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา การแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ