สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ


ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 1. โครงการ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024”  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” จัดทำขึ้นโดย AIS Academy ภายใต้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดย AIS Academy ได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดการแข่งขันของนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเปิดหาไอเดียนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ  อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ การสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถแสดงศักยภาพในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการแข่งขัน Hackathon ภายใต้โจทย์ “เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างไร”

 2. ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

  โดยทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร และผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.jumpthailand.com และเฟซบุ๊ก AISJumpThailand

 3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.jumpthailand.com และเฟซบุ๊ก AISJumpThailand ตามที่เป็นจริงให้ครบถ้วน และผู้สมัครตกลงให้ AIS เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมกิจการ และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ AIS และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ AIS อาจมีการขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง

 4. ผู้สมัครตกลงให้นำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อต่างๆ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทน

 5. หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้สมัครตกลงเข้าร่วมการแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดย AIS จะประกาศกำหนดการสำหรับการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน กฎ กติกาในการแข่งขัน และรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันให้ผู้สมัครทราบผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.jumpthailand.com และเฟซบุ๊ก AISJumpThailand โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น

 6. AIS ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ชนะการแข่งขัน ตามดุลยพินิจของ AIS โดยคณะกรรมการและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจาก เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ  ตลอดจน กฎ กติกาในการแข่งขัน ที่จะประกาศให้ทราบเพิ่มเติม ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดังกล่าว เป็นของคณะกรรมการและทีมงาน โดยการตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

 7. ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  ผู้สมัครขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้มีสิทธิในลิขสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ใน แนวคิด นวัตกรรม ผลงาน ตลอดจนสิ่งอื่นใด ที่นำมาพัฒนาและใช้ส่งเข้าร่วม และ/หรือใช้ในการแข่งขันในระหว่างโครงการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขัน”

  7.1 ผู้สมัครตกลงอนุญาตให้ AIS และ/หรือบริษัทในเครือ มีสิทธินำผลงานที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขันไปใช้ เผยแพร่ และไปต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ผู้สมัครตกลงอนุญาตให้ AIS และ/หรือบริษัทในเครือ มีสิทธินำผลงานที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขันไปนำเสนอหรือไปดำเนินการโครงการต่างๆ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้

  7.2 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในปัญหาลิขสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ กับบุคคลภายนอก หรือมีเหตุขัดข้องอื่นๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ AIS และ/หรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถใช้เผยแพร่ หรือจำหน่ายผลงานที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขันนั้นได้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ AIS และ/หรือบริษัทในเครือ ในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ให้ AIS และ/หรือบริษัทในเครือทั้งสิ้น

  7.3 ผู้สมัครขอรับรองว่าจะไม่นำผลงานที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวไปใช้ เปิดเผย และ/หรือ นำไปพัฒนา

  ร่วมกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของ AIS และ/หรือบริษัทในเครือ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการหากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางอีเมล jumpthailand@ais.co.th

Made with formfacade