แบบประเมินลักษณะ "ตรีโทษะ" ตามหลักแพทย์แผนไทย (10 คำถาม)

แบบประเมินนี้เป็นการประเมินลักษณะ "ตรีโทษะ" เพื่อการดูแล ผิวพรรณ และสุขภาพ ตามหลักการด้านแพทย์แผนไทย เป็นพื้นฐาน แบบประเมินนี้เป็นการทำการประเมินอย่างย่ออาจเกิดความคลาดเคลื่อนบ้าง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ทางผู้จัดทำน้อมรับคำแนะนำ เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้เที่ยงตรงมากขึ้นในอนาคต   (ในกรณีไม่มี อีเมล ให้ใส่   ithaiskincare@yahoo.com  )

ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500 ใส่เลข 01012500