Avoin haku Vaasan Taidehalliin 2024

Avoin haku Vaasan Taidehalliin 2024


Haku vuodelle 2024 on päättynyt.

Taiteilijat ja taiteilijaryhmät voivat hakea näyttelyaikoja Vaasan Taidehalliin. Vuoden 2024 näyttelyiden hakuaika alkaa tiistaina 02.05.2023 ja päättyy keskiviikkona 31.05.2023 klo 23:59.

Vaasan Taidehalli sijaitsee Vaasan ydinkeskustassa, kaupungintalon yhteydessä (Senaatinkatu 1D). Vuodesta 2024 lähtien Vaasan Taidehallin toiminnasta vastaa Vaasan Taiteilijaseura ry.

Taidehallissa on kaksi erillistä näyttelytilaa: Iso galleria (170m2) ja Pieni galleria (21m2). Lisäksi Taidehallin yhteydessä toimii taidelainaamo.

70-vuotias taiteilijaseura vaalii taidehallin konseptia ja perinteitä instituutiona, joka esittelee uusia taidemuotoja, kokeilevaa taidetta, visuaalisen kulttuurin rajapintoja sekä ajankohtaisia kulttuurisia ilmiöitä.

Taidehallin toiminnan ja näyttelyohjelman päämääränä on rikastuttaa vaasalaista kulttuurielämää luomalla ainutlaatuisia, koskettavia ja puhuttelevia kulttuurielämyksiä. Näyttelyt voivat koostua kulttuurin eri ilmenemismuodoista ja ilmiöistä. Tila soveltuu myös esimerkiksi performanssitaiteelle (Iso galleria) ja videotaiteelle (Pieni galleria).

Avoimeen näyttelyhakuun voi osallistua jättämällä sähköisen hakemuksen hakuaikana. Hakemukseen liitetään näyttelysuunnitelma, teoskuvia (max.10kpl, max 1MB tiedosto), hakijoiden ansioluettelot ja toivomus näyttelyajasta.

Valinnassa painotetaan erityisesti taiteellista tasoa, hyvin valmisteltua näyttelysuunnitelmaa sekä mahdollisuutta nostaa esille uransa alkupuolella olevien taiteilijoiden tuotantoa.

Jos hakemus sisältää video- ja/tai äänimateriaalia, se tulee sisällyttää linkkinä joko näytteeseen tai kokonaiseen teokseen, joka on katsottavissa internetissä (esim. Vimeo, Youtube).

Vaasan Taidehallin näyttelymaksu on 1500€ / 7-8 viikkoa (Iso galleria) ja 500€ / 3-4 viikkoa (Pieni galleria). Maksu sisältää alv:n. Lisäksi perimme 10% provision mahdollisista myynneistä näyttelyn aikana.

Vaasan Taidehalli vastaa tilan avoinnapidosta sekä avajaisista ja tiedottamisesta käytäntöjensä mukaisesti. Taiteilija vastaa näyttelyn tuotanto- ja kuljetuskustannuksista, teosten vakuutuksista, näyttelyn ripustamisesta Vaasan Taidehallin henkilökunnan avustuksella sekä tiedotusmateriaalin valmistelusta (tiedoteteksti ja tiedotuskuvat).

Yleistä tietoa näyttelytilasta: [https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-taidehalli/](https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-taidehalli/)

Taidehallin pohjapiirros: [https://drive.google.com/file/d/1MexTp7ACn7FGGcvR2-osmMQ1vqam689y/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1MexTp7ACn7FGGcvR2-osmMQ1vqam689y/view?usp=sharing)

Haettavissa olevat ajat:
Iso galleria:

1.3 - 21.4
26.4 - 16.6
28.6 - 18.8
23.8 - 13.10
18.10 - 8.12

Pieni galleria:

1.3 - 24.3
29.3 - 21.4
26.4 - 19.5
24.5 - 23.6
28.6 - 21.7
26.7 - 18.8
23.8 - 15.9
20.9 - 13.10
18.10 - 10.11
15.11 - 8.12


Tieto valinnoista lähetetään hakijoille viimeistään elokuun 2023 aikana.

Lisätietoja hausta: info@vaasantaiteilijaseura.fi

Tuija Arina-Sundelin 050 529 8893 tai Elena Nestorova 045 865 6040

Ansökan för 2024 är avslutad.

Konstnärer och konstnärsgrupper kan ansöka om utställningstider i Vasa konsthall. Ansökningstiden för år 2024 börjar på tisdag den 02.05.2023 och slutar på onsdag den 31.05.2023. kl. 00.00.

Vasa konsthall är beläget i Vasa kärncentrum i anslutning till Vasa Stadshus (Senatsgatan 1D). Från och med år 2024 ansvarar Vasa Konstnärsgille rf för Vasa Konsthalls verksamhet.

Det finns två olika utrymmen man kan hyra: Stora galleriet (170 m2) och Lilla galleriet (21 m2). Ett separat utrymme finns också för Artoteket som presenterar verk av Vasa Konstnärsgilles medlemmar.

Det 70-åriga Konstnärsgillet värnar om Konsthallens koncept och traditioner, som en institution som presenterar nya konstformer, experimentell konst, den visuella kulturens gränsytor samt aktuella kulturella fenomen.

Huvudsyftet med Konsthallens verksamhet och utställningsprogram är att berika Vasas kulturliv genom att skapa unika, berörande och tankeväckande kulturupplevelser. Utställningarna kan sammanföra olika kulturella fenomen med konst. Utrymmet lämpar sig även för performancekonst (Stora galleriet) och videokonst (Lilla galleriet). Vid valet betonas speciellt den konstnärliga nivån, en väl förberedd utställningsplan och möjlighet att erbjuda utställningstid till konstnärer som är i början av sin karriär.

Du/Ni kan delta i den öppna ansökningsprocessen för utställningar genom att lämna in en elektronisk ansökan under ansökningstiden. Till ansökan ska bifogas en utställningsplan, bilder på verken (max 10 st. max 1Mb -filer), sökandens meritförteckning och önskemål om utställningstid. Om ansökan innehåller video- eller ljudmaterial ska det inkluderas som en länk antingen till ett smakprov eller till ett helt verk som kan ses på internet (t.ex. Vimeo, Youtube).

Vasa Konsthalls utställningsavgift är 1500 € / 7-8 v (Stora galleriet) och 500 € / 3-4 v (Lilla galleriet). Avgiften innehåller moms. Vi uppbär 10% i provision på eventuell försäljning under utställningens tid.

Vasa Konsthall ansvarar för öppethållningen av utrymmena samt vernissage och information om utställningen enligt sin praxis. Konstnärerna ansvarar för utställningens produktions- och transportkostnader, verkens försäkringar, uphängning av utställningen i samarbete med Vasa Konsthalls personal samt att framställa informationsmaterial (text och bilder för pressinfo).

Allmän info om utställningsutrymmena: [https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-taidehalli/](https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-taidehalli/)

Konsthallens bottenplan: [https://drive.google.com/file/d/1MexTp7ACn7FGGcvR2-osmMQ1vqam689y/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1MexTp7ACn7FGGcvR2-osmMQ1vqam689y/view?usp=sharing)

Tider att ansöka om:
Stora galleriet:

1.3 - 21.4
26.4 - 16.6
28.6 - 18.8
23.8 - 13.10
18.10 - 8.12

Lilla galleriet:

1.3 - 24.3
29.3 - 21.4
26.4 - 19.5
24.5 - 23.6
28.6 - 21.7
26.7 - 18.8
23.8 - 15.9
20.9 - 13.10
18.10 - 10.11
15.11 - 8.12


Information om urvalet skickas till ansökanden senast under agusti 2023.

Mera information om ansökan: info@vaasantaiteilijaseura.fi

Tuija Arina-Sundelin 050 529 8893 eller Elena Nestorova 045 865 6040

The application for 2024 has ended.

Apply now for an exhibition at the Vaasa Kunsthalle. The application period starts on Tuesday the 2nd of May and ends on Wednesday the 31st of May 2023 at 23.59.

Vaasa Kunsthalle is situated in the centre of Vaasa, on the ground floor of the City Hall (Senaatinkatu 1D). From 2024 onwards, Vaasa Artists Guild will be in charge of the operation of Vaasa Kunsthalle.

The 70-years-old Artists Guild honours the concept and the traditions of Kunsthalle as an institution which presents new art forms, experimental art and interfaces of visual culture and current cultural phenomena.

Vaasa Kunsthalle consists of two main spaces of which both are available for exhibitions: The Big Gallery (170m2) and the Small Gallery (21m2). A separate space of the gallery is reserved for Vaasa Art Rental Shop, which presents artworks by the members of Vaasa Artists Guild.

Exhibitions can intertwine different cultural phenomena with art. The gallery space is also suitable for performance art (the Big Gallery) and video art (the Small Gallery).

The main objective of the Vaasa Kunsthalle and it’s exhibition programme is to enrich the cultural life of Vaasa by creating exceptional, touching and thought evoking cultural experiences. In the selection of the exhibition proposals, main emphasis is placed on the artistic level, a well-prepared exhibition plan and the opportunity to highlight the production of artists at the beginning of their career.

You can apply for an exhibition by submitting an electronic application. The application should include an exhibition proposal, photographs of art works (max 10 pc's. max 1Mb files), applicants’ CVs and a request about the timing of the exhibition slot. If the application involves video and/or sound material, it should be included as a link to a sample of the work or the entire work. The work should be viewable on the Internet (e.g. on Vimeo, YouTube).

The exhibition fee is 1500€ for 7-8 weeks (the Big Gallery) and 500€ for 3-4 weeks (the Small Gallery), VAT included. Also an additional 10% provision for sales during the exhibition. The fee includes maintenance of the exhibition hall, arrangements of the opening and promotion of the exhibition. Artists are responsible for the production and transportation costs of the artworks, the installation of the exhibition with the assistance of the gallery staff, insurance for the artworks, and preparing the content for the marketing (e.g. text for the press release, press photos).

General information about the exhibition space: [https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-taidehalli/](https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-taidehalli/)

Floor plan: [https://drive.google.com/file/d/1MexTp7ACn7FGGcvR2-osmMQ1vqam689y/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1MexTp7ACn7FGGcvR2-osmMQ1vqam689y/view?usp=sharing)

Available Time Slots for Exhibitions:
The Big Gallery:

1.3 - 21.4
26.4 - 16.6
28.6 - 18.8
23.8 - 13.10
18.10 - 8.12

The Small Gallery:

1.3 - 24.3
29.3 - 21.4
26.4 - 19.5
24.5 - 23.6
28.6 - 21.7
26.7 - 18.8
23.8 - 15.9
20.9 - 13.10
18.10 - 10.11
15.11 - 8.12

All applicants will be informed about selection results latest during August 2023.

For additional information, please contact: info@vaasantaiteilijaseura.fi

Tuija Arina-Sundelin 050 529 8893 or Elena Nestorova 045 865 6040