ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγικών Εξετάσεων 2023/24 Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών https://www.athensconservatoire.gr και συμφωνώ με το περιεχόμενο και τους όρους καθώς και με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.